Algemene voorwaarden

Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurder verleende toestemming is het huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.

Artikel 2: Verlenging van de huurperiode

Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 3: Overschrijding van de huurperiode

Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder.

Artikel 4: Annuleren

Bij ons kunt u niet annuleren.

Artikel 5: Betaling

Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid te verlangen. Huurder is verplicht om bij het ophalen van een voertuig de huurprijs te betalen tenzij anders overeengekomen. Bij langere perioden is er sprake van een aanbetaling. De rest wordt dan betaald bij het ophalen busje van het busje.

Artikel 6: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren, voor rekening van huurder.

Artikel 7: Gebruik van het voertuig

 • Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
 • Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
 • Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is. Hij is verantwoordelijk voor het voertuig.
 • Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren.
 • Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.
 • Indien het voertuig uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.
 • Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
 • Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en dient het voertuig overeenkomstig het serviceschema van het voertuig en conform het bepaalde bij het tweede lid van artikel 9 voor onderhoud aan te bieden;
 • Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de kosten (schoonmaakkosten of andere kosten zoals inhuur) in rekening worden gebracht, met een minimum van € 50,- (excl. BTW).
 • Verhuurder is gerechtigd om de gehele borg + extra kosten in rekening te brengen indien er in het voertuig is gevomeerd. Verhuurder rekent dit onder schade. Wordt dit niet gemeld?
 • Verhuurder is dan toegestaan om € 500 boven op andere kosten te rekenen.
 • Huurder dient voor het voertuig diesel te tanken.
 • Huurder dient het voertuig afgetankt terug te brengen, tenzij anders overeengekomen. Kosten voor het niet aftanken van het voertuig worden in rekening gebracht € 50,- (excl. BTW).
 • In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:

 • de verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
 • de instructies van verhuurder op te volgen;
 • de politie ter plaatse te waarschuwen; gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
 • binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
 • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
 • het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
 • de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden.
 • Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
 • Het is niet toegestaan om in het voertuig te roken. Bij negeren van dit verbod wordt er € 75,00 exc. BTW aan rookgeurbehandeling in rekening gebracht.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

Huurder wordt geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen, tenzij anders is vastgesteld bij de uitgifte van het busje. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij anders is overeengekomen of de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7.

 • de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
 • het voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;
 • de schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
 • de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd.
 • Bovenhoofdse schade valt buiten het eigen risico en komt geheel voor rekening van de huurder.
 • Indien schade niet gemeld is, wordt er € 500 extra in rekening gebracht.

Artikel 9: Reparaties en onderhoudsbeurten

De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden, komen voor rekening van verhuurder, tenzij deze kosten krachtens enige bepaling van deze overeenkomst of de wet voor rekening van huurder komen.

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijze niet mogelijk is, moet de huurder meteen contact opnemen met de verhuurder en gaat dan in overleg.

Artikel 10: Beslag op het voertuig

In geval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 11: Ontbinding van de huur

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen

Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 13: Pech onderweg

Alle voertuigen zijn aangesloten bij Eurocross pechhulp + vervangend vervoer in binnen- en buitenland. Ingeval van pech dient u ons eerst te bellen. Let op: Indien Eurocross aan u te kennen geeft dat er niet meer met het voertuig gereden kan/mag worden, heeft u recht op vervangend vervoer. Als er geen gelijkwaardig voertuig ingezet kan worden, is het mogelijk dat er twee personenauto’s worden aangeboden. Eventuele extra kosten die hierdoor ontstaan (brandstof, tolwegen etc.) zijn voor rekening van de huurder.